Medezeggenschapsraad

De Provenier heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een overlegorgaan waarin leerkrachten en ouders samen de directie van de school adviseren op tal van terreinen. De directie heeft de dagelijkse leiding op school en ons bestuur, de RVKO, heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De MR adviseert de directie en heeft over bepaalde zaken instemmingsrecht. 

Via de MR kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De raad vergadert acht keer per jaar. De notulen kunt u nalezen op het MR-bord dat naast de IB ruimte hangt. Heeft u een vraag dan kunt u één van de leden van de MR aanspreken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u een keer een vergadering van de MR willen bijwonen als toehoorder, dan verzoeken wij u dit vooraf te melden bij één van de leden van de MR. De MR wordt vertegenwoordigd door 4 teamleden en 4 ouders. 

Hieronder kunt u het jaarverslag, de doelen en de notulen van de bijeenkomsten vinden.

Jaarverslag MR 15-16 .pdf
Doelstellingen MR schooljaar 2016 2017.pdf

Notulen 27-03-2017.pdf
Notulen 16-02-2017.pdf
Notulen 17-01-2017.pdf
Notulen 06-10-2016.pdf
Notulen 29-08-2016.pdf

Leden MR 

Dit schooljaar zijn de volgende personen lid van de MR:

Ouders  Team 
Drifa Moussa  Marlies de Beijer 
Ruben van der Laan  Bastiaan Vording 
Sandra Benschop  Megan Schroevers
Tanja Elstgeest  Helma Pols


Gemeenschappelijke MR (GMR)

Binnen de RVKO is ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) actief, die bestaat uit leden van de MR-en van de aangesloten 60 scholen. De GMR houdt zich vooral bezig met bovenschools beleid en overlegt met het bestuur van de RVKO. Vanuit het team van de Provenier is Elsemiek Goeijenbier lid van de personeelsgeleding van de GMR.


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work