Schoolondersteunings-profiel (SOP)

Op 1 augustus 2014 werd de wet passend onderwijs van kracht. Het doel van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal.

Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen/schoolbesturen een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de scholen/schoolbesturen er voor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of dat bij hun school wordt aangemeld, ook een kind dat extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. Passend Primair Onderwijs (PPO) is het samenwerkingsverband in Rotterdam.

Schoolondersteuningsprofielen

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg zijn van een verhuizing.

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier onder downloaden en inzien:
Schoolondersteuningsplan SOP versie juli 2016.pdf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work