Onze missie

De Provenier is een katholieke basisschool. We geven leerlingen de achtergronden en tradities van de christelijke cultuur mee. We hechten er waarde aan dat alle leerlingen ook hun eigen achtergrond kunnen meebrengen. Zo willen wij een gemengde school zijn, die een afspiegeling is van de Provenierswijk en directe omgeving. De belangrijkste waarden op de Provenier zijn openheid, acceptatie, waardering en verantwoordelijkheid.

We stimuleren de leerlingen in alle facetten van hun ontwikkeling zowel cognitief, als sociaal en emotioneel. We gaan uit van wat leerlingen kunnen, sluiten daarbij aan en dagen ze uit.

De leerkrachten benaderen de leerlingen op een positieve manier door aandacht te schenken aan hun sterke kanten. De duidelijke afspraken en regels binnen de school helpen de leerlingen om sociaal positief gedrag te vertonen.


Onze visie

Vanuit een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving zorgt een professioneel team voor een optimale ontwikkeling van alle leerlingen. Dit willen wij realiseren door:

 • Te werken aan een prettig pedagogisch klimaat, dat tot stand komt door het bieden van structuur en goede eenduidige regels binnen ieders klassenmanagement. 
 • Te werken aan een brede basis bij rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast bieden wij met behulp van verlengde leertijd kinderen kansen om interesses te ontdekken, talenten te ontwikkelen en de algemene ontwikkeling te verbreden. 
 • Te werken aan godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs waarbij de nadruk ligt op onze katholieke identiteit. 
 • De Provenier is een lerende organisatie waarbij leerlingen, ouders en teamleden samenwerken om zo met en van elkaar te leren. 
 • Gebruik te maken van de principes van Reggio Emilia en ontwikkelingsgericht leren. Hierin speelt samen werken, samen leren, van elkaar leren, zelfstandigheid bevorderen en de eigen inbreng stimuleren een grote rol. 
 • Te werken met het jaarklassensysteem waarbinnen het model “Effectieve instructie” de mogelijkheid geeft om tegemoet te komen aan de verschillende niveaus van de leerlingen. 
 • Te werken met het systeem zelfstandig werken zodat leerlingen leren plannen, samenwerken, zelf oplossingen zoeken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. 
 • Toetsresultaten te gebruiken om concrete doelstellingen voor leerlingen te formuleren en om de kwaliteit van de school te analyseren en te verbeteren. 
 • Een voortdurende focus op de didactische aanpak en het pedagogisch handelen van de leerkracht. 
 • Aandacht te schenken aan een gezonde leefstijl. 
 • Ouders als belangrijkste partners bij de school te betrekken en hun bewust te maken van hun onderwijsondersteunende rol.

In 2015 is een meerjarenplanning gemaakt met daarin concrete doelstellingen voor de komende vier jaar. Jaarlijks kijken we in hoeverre we onze doelen hebben bereikt en waar we ze eventueel opnieuw willen bijstellen. We formuleren indien nodig verbeterpunten of voegen nieuwe plannen toe.

Voor de missie en visie van ons bestuur de RVKO verwijzen wij u naar de site www.rvko.nl.


Diversiteit

Onze school staat in een multiculturele wijk in de wereldstad Rotterdam. De school is een afspiegeling van onze buurt: een gemengde school die alle kinderen die in de omgeving wonen wat te bieden heeft. Als kinderen van jongs af aan met elkaar omgaan en elkaars cultuur leren kennen, kunnen vooroordelen voorkomen worden. Dat maakt de toekomst een stukje mooier.

Gemengd naar school is een verrijking voor ieder kind!

Wij vinden het belangrijk om de identiteit van onze buurtschool te versterken door structureel aandacht te besteden aan diversiteit. Zo werken wij aan sociale integratie en burgerschap.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work