Documentatie

De volgende documenten kunt u hieronder downloaden:

  • Schoolgids
  • Provenieuwtjes
  • Welkomstboekje 1e schooldag
  • Schoolplan en jaarverslag
  • Inspectierapport peuterspeelzaal

Schoolgids

In het begin van het schooljaar wordt de nieuwe schoolgids van de Provenier met de kalender voor het schooljaar 2016-2017 verspreid.

Tijdens de informatiemomenten krijgt u deze schoolgids mee naar huis. Mocht u na het lezen van de gids nog vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

Hier kunt u de schoolgids downloaden:
Schoolgids met kalender 2016-2017

       

Provenieuwtje

Het Provenieuwtje is onze nieuwsbrief die aan het begin van de maand uitkomt. Hierin staan een aantal vaste rubrieken zoals de mededelingen van de directie, de verjaardagen van de maand en aankondigingen van alle komende activiteiten. Daarnaast vindt u verslagen van feesten en uitstapjes of andere belangrijke gebeurtenissen.

Het Provenieuwtje is naast de website de belangrijkste bron van informatie voor iedereen die wil weten wat er op school gebeurt. Het Provenieuwtje wordt digitaal verspreid via  ons leerling-administratie systeem (Parnassys).
>>> Naar de pagina met Het Provenieuwtje

Welkomstboekje 1e schooldag

Welkom op Basisschool De provenier!

Als je vier jaar wordt ga je naar school. Jij gaat naar basisschool 'De Provenier'.
In dit boekje staat hoe de juffen en de school eruit zien en wat je allemaal op school gaat doen.

Schoolplan en jaarverslag

Schoolplan 2015 - 2019

In de bijlage kunt u ons schoolplan 2015-2019 vinden. Hierin staan al onze veranderonderwerpen in deelplannen omschreven. Daarnaast hebben wij een handboek waarin al het vaststaand beleid is vastgelegd.

Bij de opdracht van ieder deelplan beschrijven wij waar wij over 4 jaar willen staan. Het eerste jaar werken wij concreet uit in doelen en activiteiten. Vervolgens geven wij per jaar globaal aan hoe de voortgang er uit ziet.

Onze plannen zijn o.a. gebaseerd op het Strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur RVKO waarin uiteraard ook de wettelijke kaders verwerkt zijn. Deze hangen nauw samen met de onderdelen van het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2018 "Leren loont".

Jaarverslag 2014 - 2015

In het vierjarenplan 2011-2015 hebben wij onze ontwikkelpunten beschreven en de manier waarop we deze vorm willen geven. In het jaarverslag 2014 - 2015 blikken wij terug op het verloop van schooljaar 2014-2015. De processen die wij doorliepen en de resultaten die wij behaalden. In ons vierjarenplan zijn alle doelstellingen per deelplan opgenomen. In het jaarverslag 2014 - 2015 beschrijven wij per deelplan in hoeverre onze doelstellingen zijn bereikt.

Inspectierapport peuterspeelzaal

Jaarlijks wordt de peuterspeelzaal onaangekondigd onderzocht door de GGD Rotterdam - Rijnmond. Het definitieve onderzoeksrapport kunt u u via onderstaande link downloaden en inzien:

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work