Groep 1-2

De peuters en de kleuters werken in thematische blokken van 4 tot 6 weken. Aan de hand van de KIJK-observatielijnen, gebaseerd op de geldende SLO-doelen en afgestemd op ieder individu, volgen wij de ontwikkeling van de kinderen. 

Aan de hand van het thema worden activiteiten aangeboden die de kleuters vanuit hun betrokkenheid en spel op verschillende niveaus stimuleren op het gebied van mondelinge taalvaardigheid en voorbereidend lezen; het Spelend Leren. Elke dag starten wij de eerste 10 minuten met het aanbieden van 3 tot 5 woorden binnen het thema aan de hand van het programma Logo3000. Gedurende het project worden de woorden herhaald door de leerkracht en de kinderen al spelenderwijs en indien ondersteunend voor het taalzwakkere kind met spelletjes op de computer.

De kinderen ontdekken aan de hand van de thema’s de rekenwereld om hen heen. In groep 1- 2 ontwikkelt het kind zijn elementaire getalbegrip, beginnende gecijferdheid en de kennis van de telrij wordt verder uitgebreid.

Binnen de thema’s maken de leerlingen van groep 1-2 kennis met de wereld om hen heen. De leerkrachten stimuleren het ontdekkend leren en creatief ontwerpen. Op deze manier werken wij vanuit de verwondering en nieuwsgierigheid van de kinderen waardoor zij (samen) leren waarnemen, nadenken en handelen. 


Visie op het leren van het jonge kind

In ons peuter/kleuteronderwijs bieden wij onze leerlingen een fijne plek om spelenderwijs leerervaringen op te doen. Het verlangen van het jonge kind om te spelen heeft een positieve werking op het leren. In de peuter-en kleuterperiode dragen wij zorg voor een goede hechting en zorgen wij voor een positief sociaal-emotioneel klimaat met optimale betrokkenheid. Wij stimuleren daarbij de ontwikkeling van zelfsturing. Het onderwijs is zo gestructureerd (inhoud, didactiek en organisatie) dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven en activiteiten van het jonge kind gestimuleerd worden. Anderzijds zorgen we dat we tijdig maatregelen treffen om ontwikkelingsprocessen in gang te zetten en te sturen.

Met behulp van een observatie-registratie-systeem volgen wij de ontwikkelingsprocessen van onze jonge kinderen en stellen wij nauwkeurig vast welke individuele ondersteuningsbehoeften ieder kind heeft. Naar aanleiding van deze behoeften ondersteunen wij met een beredeneerd aanbod de brede ontwikkeling van alle kleuters.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work