Groep 1-2

De peuters en de kleuters werken in thematische blokken van 6 weken aan de geldende SLO doelen en afgestemd op de observatie gegevens van ieder individu. In groep 1-2 werken wij met diverse methodieken en diverse andere bronnen op het gebied van taal.

Aan de hand van het thema worden activiteiten aangeboden die de kleuters op verschillende niveaus stimuleren op het gebied van woordenschatuitbreiding, mondelinge taalvaardigheid en voorbereidend lezen. De kinderen worden uitgedaagd tot ontdekkend leren en actieve betrokkenheid.

In groep 1-2 wordt gewerkt met het Pluspunt kleuterpakket. De kinderen ontdekken aan de hand van de thema’s de rekenwereld om hen heen. In groep 1 en 2 ontwikkelt het kind zijn elementaire getalbegrip, beginnende gecijferdheid en de kennis van de telrij wordt verder uitgebreid. 

Binnen de thema’s maken de leerlingen van groep 1-2 kennis met de wereld om hen heen.


Visie op het leren van het jonge kind

In ons peuter/kleuteronderwijs bieden wij onze leerlingen een fijne plek om spelenderwijs leerervaringen op te doen. Het verlangen van het jonge kind om te spelen heeft een positieve werking op het leren. In de peuter-en kleuterperiode dragen wij zorg voor een goede hechting en zorgen wij voor een positief sociaal-emotioneel klimaat met optimale betrokkenheid. Wij stimuleren daarbij de ontwikkeling van zelfsturing. Het onderwijs is zo gestructureerd (inhoud, didactiek en organisatie) dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven en activiteiten van het jonge kind gestimuleerd worden. Anderzijds zorgen we dat we tijdig maatregelen treffen om ontwikkelingsprocessen in gang te zetten en te sturen.

Met behulp van een observatie-registratie-systeem volgen wij de ontwikkelingsprocessen van onze jonge kinderen en stellen wij nauwkeurig vast welke individuele ondersteuningsbehoeften ieder kind heeft. Naar aanleiding van deze behoeften ondersteunen wij met een beredeneerd aanbod de brede ontwikkeling van alle kleuters.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work