Extra leerjaar

Soms is het voor een kind het beste om een extra leerjaar te krijgen. We gaan daar in de verschillende groepen op de volgende manier mee om:
  • In groep 2 wordt door middel van observaties en toetsen in kaart gebracht of de leerling voldoende vaardigheden beheerst om een goede start te kunnen maken met lezen, schrijven en rekenen. Ook bekijkt de leerkracht of een kind sociaal-emotioneel voldoende ontwikkeld is. Voldoet een leerling niet aan deze criteria, dan kan een extra leerjaar worden overwogen. 
  • In groep 3 en 4 krijgt een leerling een extra leerjaar als we mogelijkheden zien om daardoor zijn leerachterstanden in te halen. 
  • Vanaf groep 5 komt het nog maar zelden voor dat besloten wordt tot een extra leerjaar voor een leerling. Soms bieden we een leerling die niet de mogelijkheden heeft om het groepsniveau te blijven volgen een individuele leerlijn aan voor een enkel vakgebied. De leerling volgt dan een apart programma voor dat vak en zal hiervoor dan niet het gemiddelde einddoel halen. Uiteraard informeren we de ouders tijdig als hun kind in zijn groep blijft of als het een individuele leerlijn krijgt.

 


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work