Handelingsgericht werken

Zorgverbreding heeft voortdurend een hoge prioriteit binnen onze school, zodat het leerstofaanbod voor alle kinderen passend blijft. Op regelmatige basis heeft de leerkracht overleg met de intern begeleider, waarin alle observaties en toetsgegevens worden besproken en geanalyseerd. Op basis hiervan wordt door de groepsleerkracht een groepshandelingsplan opgesteld waarin staat beschreven aan welke doelen er in de komende periode gewerkt wordt en op welke manier het onderwijsaanbod (binnen de 3 niveaus) wordt vormgegeven. Aan het eind van de periode worden deze doelen en plannen geëvalueerd, en begint het traject opnieuw.

Soms komt het voor dat een kind niet voldoende profiteert van het reguliere aanbod in de groep. In die gevallen gaat de leerkracht met de intern begeleider
in gesprek om een passend aanbod te creëren voor de betrffende leerling. Wanneer de leerling gaat werken op een eigen leerlijn, zal dit beschreven worden in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit wordt altijd met ouders besproken. Ook wanneer een leerling gaat werken met een OPP, heeft de leerkracht regelmatig overleg met IB om de gegevens en observaties te analyseren en het plan indien nodig bij te stellen.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work