Interne begeleiding

De intern begeleider (IB) is de coördinator van de zorgverbreding op school. Wanneer een kind leer-of gedragsproblemen heeft, bespreekt de groepsleerkracht dit met de IB. Als uw kind extra individuele hulp nodig heeft, wordt in overleg met de ouders, leerkracht en IB een plan van aanpak opgesteld. De IB gaat hierover altijd in overleg met de schoolcontactpersoon die vanuit het samenwerkingsverband (PPO Rotterdam) aan onze school is verbonden. Deze komt regelmatig bij ons op school om te overleggen over leerlingen met een zorgvraag. Indien de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, kan het zijn dat we via de schoolcontactpersoon een beroep doen op het Onderwijs Avies Team (OAT). In dit team zitten specialisten met diverse achtergronden, die ons begeleiden in het passend maken van het aanbod voor het kind. Dit noemen we ambulante begeleiding.

In sommige gevallen blijkt, dat ook na ambulante begeleiding van een specialist van het OAT, het kind onvoldoende tot ontwikkeling komt of dat de onderwijsbehoefte van het kind dusdanig specifiek van aard is, dat de school handelingsverlegen is in het bieden van het juiste onderwijs. In dat geval kan via het OAT,uiteraard insamenspraak met ouders, een aanvraag gedaan worden voor:
  • aanvraag psychologisch – didactisch onderzoek 
  • verwijzing speciaal basisonderwijs (SBO) 
  • verwijzing speciaal onderwijs (SO)
Wanneer er signalen zijn dat een kind door meerdere oorzaken in zijn ontwikkeling wordt bedreigd (bijv. door thuisproblematiek, psycho-sociale problematiek, enz) én de cognitieve ontwikkeling verloopt niet zoals gewenst, kan de casus van het kind besproken worden in het Onderwijs Zorg Overleg (OZO). Hierbij zijn de intern begeleiders, de schoolcontactpersoon, de jeugdverpleegkundige, en de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Soms sluit ook de wijkagent of een bij de casus betrokken jeugdhulpverlener aan. Ouders wordt hiervoor altijd om toestemming gevraagd en ingelicht over hetgeen er besproken is. Op uitnodiging van de school kunnen de ouders bij dit overleg uitgenodigd worden, zodat er direct besluiten genomen kunnen worden.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work